Lyssna
Dela
Kontakt

Jobba hos oss

Vi eftersträvar en lärande organisation med behörig personal. Därför knyter vi gärna till oss ämneskunniga personer som har intresse för lärande och med mål att utbilda sig inom skolans värld.

Se och sök lediga jobb hos Njudungsgymnasiet Länk till annan webbplats.

Vi utmanar till lärande. För livet.

Det är visionen för Njudungsgymnasiet och ett resultat av det arbete som genomförts tillsammans med James Nottingham och hans team kring Challenging learning. Hela skolan har varit engagerad i visionsarbetet som utgått från fem områden:

  • Främja ett dynamiskt tankesätt
  • Fokusera på dialog och samarbete
  • Ge och ta återkoppling
  • Ha ett gemensamt språk för lärande
  • Utveckla strategier för lärande

Vi når redan goda resultat, men vill fortsätta utveckla elevernas lärande och vår undervisning för att nå ännu bättre resultat. Njudungsgymnasiet ligger i Sverigetoppen när det gäller andel elever som får gymnasieexamen.

Läs hela vår vision

Vad utmärker Njudungsgymnasiet?

Njudungsgymnasiet står för ledorden tillsammans, utmanande lärande och lärander för livet.

Våra elever känner sig trygga på skolan. Personal och elever möts i många sammanhang, inte minst i vår Galleria där vi fikar tillsammans och i vår nyrenoverade matsal som passande har fått namnet Meet'n eat.

Arbetsro och goda rutiner som ständigt förbättras är något som också utmärker oss. Det finns en blandning mellan teoretiska och praktiska program, vilket bidrar till en spännande och dynamisk arbetsplats.

Ett bra samarbete mellan lärare och elevhälsa spelar stor roll i skolans framgångar. Skolan har ett väl utvecklat samarbete med näringslivet och samhället, både på yrkesprogrammen och på de högskoleförberedande programmen. Programråd är kopplade till lokala företag och branscher. Vi bedriver lärlingsverksamhet på fyra yrkesprogram. Tre program tillhör teknikcollege och vård- och omsorgsprogrammet ingår i vård- och omsorgscollege.

Vi jobbar i programlag och ämneslag

Som lärare tillhör du ett programlag. Programlagen består av såväl karaktärsämneslärare som lärare i allmänna ämnen och träffas kontinuerligt för att utveckla arbetet på programmet. Våra lärare arbetar även i ämneslag som träffas regelbundet för att ämnesspecifikt utveckla elevernas lärande.

Skolans ledningsgrupp består av gymnasiechef, fem rektorer, idrottschef och verksamhetsutvecklare. Skolan är uppdelad i olika sektorer där rektorer, lärare, elevassistenter, elevhälsa jobbar tillsammans kring de elever som tillhör dessa sektorer.

På skolan arbetar cirka 180 personer, varav cirka 120 lärare.

Vi satsar på förstelärare

På Njudungsgymnasiet har vi åtta förstelärare inom olika ämneskategorier. Förstelärarna är delaktiga i att utveckla det kollegiala lärandet på skolan och deltar i skolans strategiska arbete.

Presentation av våra förstelärare

Från vänster bakre raden: David Toll, Kristina Lundh (slutat), Linda Henrysson Mellersta raden: Camilla Ekestubbe Gerhardsson, Tobias Areskough, Ann Jagenheim Främre raden: Azadeh Nicoobayan Shiri, Mattias Johansson

Mitt uppdrag handlar om att utveckla det formativa lärandet i samhällskunskap. Detta görs i ämne- och lärgrupper och resultatet av vårt arbete samlas på gemensamma ytor på O365 för att skapa en ”delaktighetskultur” i ämneslaget. Under läsåret 18/19 har vi också börjat undersöka möjligheterna för en mer systematisk samverkan mellan samhällskunskap och karaktärsämnen på yrkesprogrammen med målet att skapa en tydligare helhet som förhoppningsvis leder till ökad motivation och ett ökat lärande för eleverna.
/ David Toll

Att få en bra start på en ny arbetsplats är viktigt. Jag jobbar därför med att hjälpa våra nyanställda att komma in bra på sin nya arbetsplats. För att kunna rekrytera nya bra medarbetare behöver vi även bidra till att lärarstuderande får en bra utbildning. Därför är en annan del av mitt uppdrag att handleda VFU-studenter.
/Linda Henrysson

Mitt uppdrag är att vara med och utveckla skolans värdegrundsarbete i normetiska frågor. Det handlar om hur vi kan stärka arbetet kring till exempel genusfrågor, jämställdhet, nätetik, inkludering, främlingsfientlighet, HBTQ-frågor och hållbar utveckling. I år arbetar jag i likabehandlings-gruppen med att revidera mentorspärmen. Detta ska leda till ett överskådligt årshjul där mentorer får bättre översikt, samt tillgång till handfasta metoder i mentorsarbetet.
/Camilla Ekestubbe Gerhardsson

I mitt uppdrag har jag valt att arbeta på bred front mot de yrkesprogram som finns här på skolan. Det involverar studiebesök från grundskolan, utveckling av programlagsdag, gemensam ämnestid, APL utveckling och ett reellt kollegialt lärande, ny teknik (AR / BIM) med mera. (APL=arbetsplatsförlagt lärande)
/Tobias Areskough

I mitt uppdrag ingår att verka som VFU-ansvarig för Njudungsgymnasiet. I detta uppdrag har jag det övergripande ansvaret för VFU-arbetet på skolan. Jag har som ett anvarsområde att utveckla en god struktur kring VFU-perioder och ta emot och organisera inför VFU-studenter.
I ämnet svenska är mitt uppdrag att medverka i ett regionalt nätverk med Linnéuniversitetet i Växjö och ett lokalt för Vetlanda med fokus på läs-, skriv och språkutveckling. Båda nätverken präglas av ett vetenskapligt förhållningssätt till utveckling av språk- och textkompetenser där forskning och beprövad erfarenhet möts och utvecklas.
(VFU=Verksamhetsförlagd utbildning)
/Ann Jagenheim

Sen höstterminen 2018 representerar jag Njudungsgymnasiet (Nationella program) i så kallad “Styrgruppen” för Skolverkets satsning Riktade insatser för verksamhetsutveckling för flerspråkiga elevers vidare språk- och kunskapsutveckling i Vetlanda kommun. Gruppen består av representanter från förskola upp till Komvux. Vi har tillsammans kartlagt behoven, skapat åtgärdsplaner, beviljats bidrag och arbetar just nu med genomförande-planer som ska påbörjas från och med höstterminen 2019.
/Azadeh Nicoobayan Shiri

Som kommunal matematikutvecklare jobbar jag mot kommunens alla stadier, från förskola upp till gymnasiet. Arbetsuppgifterna kan vara: att hålla i nätverksträffar, handleda enskilda lärare, leda samtal i ämnesgrupper, utvärdera utbildningsinsatser, sprida forskningsresultat med mera.
/Mattias Johansson

Våra certifierade utbildningar

Kontakt

Anna Ullman

Gymnasiechef
Telefon: 0383-975 49
anna.ullman@vetlanda.se